Disclaimer

Copyright

DinGo MSS zal verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden in de regel met een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Aansprakelijkheid

DinGo MSS en/of haar medewerkers, besteden grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan de redactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website kan verwijzingen (hyperlinks) bevatten naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. DinGo MSS of haar webredactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Privacy Statement

DinGo MSS respecteert de privacy van bezoekers van deze website en haar klanten/ prospects. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of als klant/ prospect worden verstrekt aan DinGo MSS kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

DinGo MSS is een handelsnaam van DinGo Marketing & Sales Solutions. Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd binnen de groep van DinGo Marketing & Sales Solutions. Hierbij houdt DinGo MSS zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als DinGo MSS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zodat u hoogwaardige diensten ontvangt. We verzamelen alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en die zijn beperkt tot wat nodig is in het kader van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke, reglementaire en contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten voor de duur van de klantrelatie en gedurende de land specifieke wettelijk vereiste periode plus één extra jaar nadat de klantaccount is afgesloten voor wettelijke, regelgevende, audit gerelateerde en fiscale vereisten. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens met betrekking tot uw account en uw gebruik van de diensten verwijderd of geanonimiseerd in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

Email nieuwsbrief

Wij bieden een e-mail nieuwsbrief aan waarmee wij onze relaties en geïnteresseerden informeren over ontwikkelingen, onze standpunten en onze diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van DinGo MSS beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat DinGo MSS na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

DinGo MSS gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

Beveiliging

DinGo MSS heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Algemene voorwaarden DinGo Marketing & Sales Solutions

Voor het downloaden van de algemene voorwaarden van
DinGo Marketing & Sales Solutions

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:

DinGo Marketing & Sales Solutions

Inzake: DinGo Marketing & Sales Solutions
Meerkoethof 10
5103 KR Dongen
Tel. +31(0)10 – 206 74 12
info@dingomss.nl           

Contact

U kunt ons bellen, een email sturen of het invulformulier invullen.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur - 17.00 uur.
Uw mail beantwoorden wij binnen 48 uur.
Telefoon: +31(0)10 - 206 74 12
Email: info@dingomss.nl
Meerkoethof 10, 5103 KR Dongen